Home » LETS-Nijmegen » Reglement

Reglement

Onze vereniging heeft een nieuw reglement.  21 april 2013 is op een extra algemene ledenvergadering het conceptreglement besproken en met enkele aanpassingen goedgekeurd.

INHOUDSOPGAVE

1) Begripsbepalingen
2) LETS-Nijmegen
3) Doelstelling
4) Duur
5) Lidmaatschap
6) Donateurs
7) Inschrijfgeld
8) Contributie
9) Verenigingsorganen
10) Geldmiddelen
11) (Financieel) administratief beheer
12) Opheffing van de vereniging
13) Communicatie
14) Persoonsgegevens
15) Beeld- en/of geluidmateriaal
16) Auteursrecht
17) Ruilhandel
18) Overige activiteiten
19) Aansprakelijkheid
20) Klachten en conflicten
21) Ongewenst gedrag
22) Sancties
23) Wijzigen reglement
24) Slotbepalingen

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 LETS

LETS is de afkorting van Local Exchange Trading System.
In de onderhavige tekst worden de termen LETS, LETS-Nijmegen en LETS-Nijmegen en omgeving (e.o.) door elkaar gebruikt en verwijzen allemaal naar de vereniging LETS-Nijmegen en omgeving.

1.2 Hij/zij

Overal waar in de tekst ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. Idem voor ‘hem’ en ‘haar’ en voor overige verwijzingen naar mannelijke/vrouwelijke persoonsvormen, tenzij anders vermeld.

Artikel 2. LETS-NIJMEGEN

LETS-Nijmegen en omgeving is een georganiseerd lokaal ruilhandelsysteem. LETS-Nijmegen maakt gebruik van een ruil- en rekeneenheid, Zon of Zonnetje, genoemd.
Tot de ruilkring LETS-Nijmegen en omgeving behoort Nijmegen en de wijde omgeving van Nijmegen, waaronder Lent, Wijchen, Groesbeek of Kranenburg (Duitsland).

Artikel 3. DOELSTELLING

De doelstelling van LETS is het bevorderen van ruilhandel (ruilen van goederen en/of diensten) tussen haar leden.

Artikel 4. DUUR

De vereniging is opgericht in 1998 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. LIDMAATSCHAP

De vereniging kent gewone leden en ereleden.

5.1 Leden

Gewone leden zijn zij die zich als lid bij de vereniging hebben aangemeld en door de kerngroep als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Gewone leden dienen minimaal achttien (18) jaar oud te zijn. Ingeval van niet-toelating door de kerngroep kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten, zoals vastgelegd in dit Reglement.
Leden zijn verplicht mee te doen met het zonnenadministratiesysteem, dat door de vereniging gehanteerd wordt.
De leden delegeren de dagelijkse organisatie van LETS-Nijmegen via de Algemene Ledenvergadering aan de kerngroep.

5.1.1 Gezinsleden

Meerdere mensen uit één gezin kunnen gezinslid worden, als zij samen op één adres wonen. Een gezinslid telt als een ‘gewoon lid’ aangaande rechten en plichten.

5.1.2 Gastleden

a) Het gastlid betaalt geen eurocontributie aan Lets Nijmegen;
b) Het gastlid betaalt geen zonnen aan de Lets Nijmegen;
c) Het gastlid heeft geen stemrecht op de ALV van Lets Nijmegen Het gastlid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar saldo, en mag als gastlid in Nijmegen max 20 zonnen in de min staan.
d) Bovendien is het gastlid verantwoordelijk voor zijn/haar saldo, en niet degehele ruilkring waar hij/zij lid van is.
e) Het gastlid mag evenementen bezoeken van Lets Nijmegen.

5.2 Ereleden

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

5.3 Aanmelding als lid

Aanmelding als lid gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door zich in te schrijven als lid gaat iemand automatisch akkoord met het onderhavige Reglement van LETS.
Nieuwe leden zijn verplicht tot het betalen van een eenmalig inschrijfgeld en het betalen van de jaarlijkse eurocontributie.
Het lidmaatschap is persoonlijk, met uitzondering van het gezinslidmaatschap, en niet overdraagbaar aan een ander.
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Als iemand na 1 juli van een jaar lid wordt, betaalt diegene slechts de helft van de eurocontributie voor het lopende kalenderjaar.

5.4 Annulering inschrijving

Annulering van een nieuw lidmaatschap is mogelijk binnen één maand na inschrijving.
Eventueel betaalde euro- en zonnencontributie worden gerestitueerd.
Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

5.5 Beëindiging lidmaatschap

5.5.1 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
a) annulering van een nieuwe aanmelding;
b) de dood van het lid;
c) opzegging door het lid;
d) opzegging door de vereniging;
e) ontzetting uit het lidmaatschap.

5.5.2 Opzegging door het lid

Opzegging gebeurt schriftelijk bij de administratie of de kerngroep van LETS-Nijmegen e.o..
LETS-leden dienen zelf te bewaken dat ten tijde van de opzegging alle verdiende of uitgegeven zonnen verrekend zijn en het goede eindsaldo in het zonnenadministratiesysteem staat.
Leden met een zonnensaldo gelijk aan of hoger dan nul (o) én die de eurocontributie voor dat jaar betaald hebben, kunnen per direct hun lidmaatschap opzeggen.
Een LETS-lid met een negatief zonnensaldo kan alleen de wens tot opzegging kenbaar maken aan de kerngroep. Het betreffende lid is verplicht om binnen vier maanden na kenbaar maken van de wens tot opzegging het eigen zonnensaldo terug te brengen naar nul (of hoger). Gedurende deze periode blijft het lid wel als lid geregistreerd staan, kan met andere leden ruilen of bijvoorbeeld via de mailinglijst zijn diensten aanbieden.
Indien na deze vier maanden niet aan bovengenoemde verplichting is voldaan om het zonnensaldo terug te brengen naar nul, blijft diegene als gewoon lid ingeschreven staan bij de vereniging.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van het betreffende lid om ervoor te zorgen dat na uiterlijk vier maanden het zonnensaldo nul of hoger is. Is het saldo van het LETS-lid aan het einde van deze vier maanden nog onder nul, dan kan deze roodstand bij uitzondering met euro’s betaald worden, volgens de door ALV bepaalde geldende wisselkoers tussen zonnen en euro’s voor opzegging. Bovendien dient de eurocontributie voldaan te zijn. Pas daarna wordt de opzegging van kracht.
Leden die hun eurocontributie voor het lopende verenigingsjaar niet hebben voldaan kunnen, ongeacht de hoogte van hun zonnensaldo, niet opzeggen. Zij dienen eerst hun eurocontributie te betalen.
Een lid dient uiterlijk op 1 december van een jaar het lidmaatschap op te zeggen, anders is diegene automatisch nog een jaar lid, inclusief de bijbehorende zonnen- en eurocontributieverplichting.
Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het jaar vindt geen restitutie plaats van de betaalde eurocontributie.

5.5.3 Opzegging door de vereniging

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts gebeuren tegen het einde van het kalenderjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan per direct plaatsvinden.
De opzegging geschiedt door de kerngroep, schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, bijvoorbeeld bij opheffing van de vereniging.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Artikel 6. DONATEURS

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
De kerngroep is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht periodiek een geldelijke bijdrage aan de vereniging te geven, tot wederopzegging door de betreffende donateur.

Artikel 7. INSCHRIJFGELD

Nieuwe leden zijn verplicht tot het betalen van inschrijfgeld aan de vereniging.
De hoogte van het inschrijfgeld wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Het inschrijfgeld voor een gezinslid bedraagt 50% van het inschrijfgeld voor een regulier lid.
Inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd.

Artikel 8. CONTRIBUTIE

8.1 Verplichting tot betaling contributie
Elk lid is verplicht tot het betalen van een jaarcontributie in euro’s en tevens een kwartaalcontributie in zonnen.
Een gezinslid krijgt reductie op het inschrijfgeld en de jaarlijkse eurocontributie.
Ereleden betalen geen contributie, noch in euro’s, noch in zonnen.

8.2 Eurocontributie

8.2.1 Hoogte van de eurocontributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie in euro’s vastgesteld.
De hoogte van de jaarlijkse contributie in euro’s is afhankelijk van het inkomen van het betreffende lid.
Hiervoor geldt de volgende inkomensverdeling:
Categorie A: jaarinkomen tot niveau minimumloon
Categorie B: jaarinkomen tussen niveau minimumloon en € 35.000,– bruto per jaar.
Categorie C: jaarinkomen vanaf € 35.000,– bruto per jaar.
Een gezinslid betaalt 2/3 van de contributie van een gewoon lid, waarbij dezelfde inkomensgrenzen gelden.

8.2.2 Abonnement op papieren zonnetjesgids en kringnieuws

Leden die de zonnetjesgids en het kringnieuws op papier wensen te ontvangen, betalen hiervoor een extra jaarbijdrage in euro’s.
De hoogte hiervan wordt door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

8.2.3 Betaling van de eurocontributie

De kerngroep stuurt jaarlijks in januari een contributienota naar alle leden.
Binnen drie maanden na verzending van de contributienota dient de eurocontributie voldaan te zijn.
Leden, die na drie maanden de eurocontributie nog niet betaald hebben, maar binnen zes maanden na verzending van de contributienota, betalen een extra eurocontributie (boete) van € 2,50. Deze contributieverhoging gaat direct na afloop van de eerste betalingstermijn van drie maanden in.
Voor leden, die na zes maanden de (verhoogde) eurocontributie nog niet hebben betaald, wordt deze eurocontributie na afloop van de verlengde betalingstermijn van zes maanden direct verhoogd met nogmaals € 2,50. De totale contributieverhoging bedraagt hierdoor € 5,00.
Bij leden, die na negen maanden de (verhoogde) eurocontributie en de zonnenboete nog niet hebben betaald, beslist de kerngroep over ontzetting uit het lidmaatschap voor het betreffende lid, waarbij alle betalingsverplichtingen aan LETS-Nijmegen blijven bestaan.
Leden die op het einde van het kalenderjaar niet hebben voldaan aan de betalingsverplichting krijgen een boete opgelegd van 20 zonnen. De betalingsverplichting voor de eurocontributie blijft bestaan.

8.2.4 Bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor een lid niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, kan na goedkeuring door de kerngroep van de vereniging, uitstel van betaling worden verleend of het openstaande bedrag worden kwijtgescholden.

8.3 Zonnencontributie

8.3.1 Hoogte van de zonnencontributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie in zonnen vastgesteld.

8.3.2 Betaling van de zonnencontributie

De zonnencontributie wordt door de vereniging automatisch van de zonnenrekening van het lid afgeschreven. De zonnencontributie wordt altijd aan het eind van het kwartaal afgeschreven.

8.3.3 Bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor een lid niet aan zijn zonnenbetalingsverplichting kan voldoen, kan na goedkeuring door de kerngroep van de vereniging, uitstel van betaling worden verleend of het openstaande bedrag worden kwijtgescholden.

Artikel 9. VERENIGINGSORGANEN

LETS-Nijmegen kent een kerngroep en een algemene ledenvergadering. De kerngroep kan besluiten één of meerdere werkgroepen in te stellen.
9.1 Kerngroep
9.1.1 Taken kerngroep
De kerngroep vormt het (dagelijks) bestuur van de vereniging.
Zij vertegenwoordigt de vereniging.
De taken van de kerngroep bestaan uit coördinerende en/of uitvoerende taken.
Uitvoerende taken kunnen ook worden gedelegeerd naar leden of werkgroepen.

9.1.2 Leden kerngroep

De leden van de kerngroep worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De kerngroep heeft het recht om zelf kerngroepleden te werven.
Deze kandidaat-kerngroepleden mogen alvast deelnemen aan de kerngroepvergaderingen tot het moment dat ze door de algemene ledenvergadering formeel zijn benoemd als kerngroeplid.

9.1.3 Bevoegdheden kerngroep

De kerngroep of een kerngroeplid is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, zoals overeenkomsten ter verkrijging van goederen of diensten, danwel het stopzetten of verkopen hiervan.
De kerngroep is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met derde partijen, waarvoor de vereniging zich borg stelt, danwel tot het aangaan van schulden, zoals het aangaan van een eurolening, onder de voorwaarde dat de algemene ledenvergadering hier op voorhand mee akkoord gaat.
De kerngroep is niet gerechtigd om onroerend goed te kopen.
De kerngroep kan een volmacht verlenen aan één of meerdere leden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

9.1.4 Besluitvorming

Besluiten in de kerngroep worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9.1.5 Wanbestuur

De algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid om één of meerdere kerngroepleden, of de gehele kerngroep, te waarschuwen, schorsen of royeren, indien dit kerngroeplid/ deze kerngroepleden de belangen van de vereniging schaadt.
Een besluit tot waarschuwing, schorsing of royement van een kerngroeplid/kerngroepleden dient door minimaal 1/3 van het totaal aantal leden van de vereniging schriftelijk of per email ondersteund te worden.

9.2 Werkgroepen

De kerngroep kan één of meerdere werkgroepen instellen.

9.2.1 Leden werkgroep(en)

Leden kunnen zich voor deelname aan een werkgroep aanmelden bij de kerngroep.

9.3 Algemene ledenvergadering

9.3.1 Wat

In de algemene ledenvergadering brengt de kerngroep verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het jaarverslag en de jaarrekening (zowel in zonnen als euro’s) worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd, evenals de zonnen- en eurobegroting voor het komende jaar. De kerngroep stelt stukken tenminste twee weken voor de algemene ledenvergadering ter beschikking aan haar leden.
De kerngroep is verplicht inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven, als een lid daar om vraagt.
Op de algemene ledenvergadering kunnen de leden van de vereniging hun mening geven over de gang van zaken. De kerngroep zorgt voor de voorbereiding en het leiden van de vergadering en het (laten) uitvoeren van de besluiten.

9.3.2 Plaats

De plaats waar de algemene ledenvergadering wordt gehouden, wordt vastgesteld door de kerngroep.

9.3.3 Wanneer

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt minimaal één keer per jaar gehouden. Deze dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Wanneer de kerngroep dit wenselijk of noodzakelijk acht, kan zij een extra algemene ledenvergadering bijeenroepen.
Indien minimaal tien leden een extra ALV wensen, zal deze worden bijeengeroepen binnen een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van dit verzoek. De aanvraag hiertoe moet schriftelijk of per email bij de kerngroep gebeuren. Indien de kerngroep binnen vier weken geen gevolg heeft gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen dan tevens anderen dan kerngroepleden belasten met het leiden van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke (inclusief email) mededeling aan de stemgerechtigde leden van de vereniging. Dit dient ten minste twee weken voorafgaand aan de ALV te gebeuren.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Elk lid kan tot één week voorafgaande aan de ALV schriftelijk voorstellen of agendapunten indienen bij de kerngroep.

9.3.4 Toegang

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging die niet geschorst zijn, ereleden, donateurs, alsmede degenen die daartoe door de kerngroep of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft recht op toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd hierover het woord te voeren.

9.3.5 Stemmen

De kerngroep bepaalt de wijze waarop de stemming in de algemene ledenvergadering wordt gehouden.
Alle niet-geschorste leden zijn stemgerechtigd op een algemene ledenvergadering. Een geschorst lid is wel stemgerechtigd in de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
Ieder lid heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een ander stemgerechtigd lid een schriftelijke volmacht verlenen (of per email) tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of volgens dit reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt de stemming nogmaals uitgevoerd, net zolang tot er geen sprake meer is van staking van stemmen.

9.3.6 Notulen

Van de algemene ledenvergadering worden notulen gemaakt.
Deze notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 10. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse eurobijdragen van de leden en donateurs, eventuele giften, subsidies, geld verkregen uit de omwisseling van zonnen naar euro’s en/of andere inkomsten.

Artikel 11. (FINANCIEEL) ADMINISTRATIEF BEHEER

11.1 Soorten administraties

LETS houdt diverse administraties bij, waaronder de ledenadministratie, een financiële administratie in euro’s en een zonnenadministratie. De jaarlijks door de ALV benoemde kascommissie zal – voorafgaande aan de ALV-  het volgend jaar de adminstratie controleren.

11.2 Zonnenbudgettering

LETS-Nijmegen kent een zonnenverenigingsrekening. Vanuit de verenigingsrekening worden zonnenbudgetten toegekend aan de kerngroep en de werkgroep(en) van de vereniging. De taken van de kern- of werkgroep dienen zo goed als mogelijk binnen het toegekende zonnenbudget te worden uitgevoerd.

11.3 Wisselkoers

LETS-Nijmegen hanteert een wisselkoers tussen zonnen en euro’s. De hoogte van deze wisselkoers wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 12. OPHEFFING VAN DE VERENIGING

Een besluit tot opheffing (ontbinding) van de vereniging dient door de algemene ledenvergadering te worden genomen. Opheffing kan alleen plaatsvinden, wanneer de leden zijn opgeroepen voor een algemene ledenvergadering met de mededeling dat aldaar het voorstel tot opheffing van de vereniging zal worden gedaan.
Tot opheffing van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering alleen worden besloten met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
De algemene ledenvergadering stelt in de vergadering, waarin tot opheffing van de vereniging wordt besloten, de bestemming vast van het batig saldo van de vereniging. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Wanneer er geen baten meer aanwezig zijn, houdt de vereniging op te bestaan.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten gedurende ten minste zeven jaar na afloop van de vereffening bewaard blijven.Bewaarder is degene die daartoe door de algemene ledenvergadering is aangewezen.

Artikel 13. COMMUNICATIE

LETS-Nijmegen maakt gebruik van verschillende communicatiemiddelen, bijvoorbeeld een mailinglijst, de zonnetjesgids, het forum, het kringnieuws en een website. Elk van deze communicatiemiddelen heeft eigen (gebruiks)voorwaarden.

Artikel 14. PERSOONSGEGEVENS

14.1 Aanleveren of wijzigen gegevens

Ieder LETS-lid is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van de juiste persoonsgegevens aan LETS, zoals de juiste adresgegevens, telefoonnummer en/of emailadres. Wijzigingen in deze gegevens dienen door het LETS-lid tijdig aan de administratie van LETS te worden doorgegeven. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld: uiterlijk binnen een maand na het ingaan van de wijziging. Daar waar een LETS-lid de mogelijkheid heeft om zelf zijn gegevens aan te passen, zoals in het zonnenadministratiesysteem, dient het betreffende lid hier zelf voor te zorgen.
LETS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor het ontbreken van juiste gegevens, indien deze niet door de betreffende persoon op tijdige en correcte wijze zijn aangeleverd aan de vereniging.

14.2 Opzettelijk onjuiste gegevensverstrekking

Bij opzettelijk onjuiste gegevensverstrekking zal de kerngroep overgaan tot waarschuwing, schorsing of royement van het betreffende lid.

14.3 Gebruikmaking van de persoonsgegevens

14.3.1 Binnen de vereniging

Het is aan de kerngroep toegestaan om indien nodig binnen de vereniging gebruik te maken van alle persoonsgegevens van de leden. Aan de leden (niet zijnde kerngroepleden) worden bepaalde persoonsgegevens beschikbaar gesteld ten behoeve van de onderlinge communicatie of het kunnen uitvoeren van taken. Publicatie en verspreiding van bepaalde persoonsgegevens via het Kringnieuws is toegestaan, zolang dit binnen de vereniging blijft.
Alle LETS-leden worden bij aanvang van het lidmaatschap aangemeld bij de mailinglijst. Indien gewenst kan een lid zich hier vervolgens voor af (laten) melden.

14.3.2 Buiten de vereniging

Het publiceren of anderszins verspreiden van persoonsgegevens buiten LETS is niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de betrokkene(n).

14.4 Privacybescherming

LETS draagt zorg voor een correcte registratie van de persoonsgegevens van haar leden.
Deze gegevens zijn alleen bestemd voor gebruik binnen LETS en worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Artikel 15. BEELD- EN/OF GELUIDMATERIAAL

Voor het publiceren of anderszins verspreiden van beeld- en/of geluidmateriaal, zoals foto’s of filmpjes, dient altijd vooraf toestemming te worden gevraagd aan de betrokkene(n), zowel voor gebruik binnen als buiten LETS.

Artikel 16. AUTEURSRECHT

Wanneer iemand een (zonnen- en/of euro)betaling van de vereniging heeft ontvangen voor een bijdrage, zoals een tekst, beeld- of geluidsbijdrage, vervalt het auteursrecht aan de vereniging.

Artikel 17. RUILHANDEL

17.1 Vraag en Aanbod

Ruilen gebeurt op basis van vraag en aanbod.
Vraag en aanbod kunnen op diverse manieren aan de leden kenbaar worden gemaakt, zoals via het zonnenadministratiesysteem, de zonnetjesgids en/of de mailinglijst. Je kunt als lid je eigen vraag of aanbod actualiseren in het zonnenadministratiesysteem. Ieder lid is verplicht tenminste 1 aanbod te (laten) publiceren.
Leden nemen rechtstreeks contact op met elkaar, zonder tussenkomst van de organisatie.
Leden kunnen altijd zonder opgaaf van reden een ruil weigeren.
Leden voeren een dienst naar beste kunnen en volgens afspraak uit.

17.2 Kwaliteitsniveau

Als aanbieder kan je aangeven hoe je kwalitatief de diensten verricht. LETS-Nijmegen kent drie niveaus:
-Amateur (A) of hobby,
-Semi-vakkundig (S),
-Vakkundig (V) of professioneel.

17.3 Afspraken

Leden dienen voorafgaande aan een ruiltransactie met de ruilpartner afspraken te maken over onder meer het zonnentarief, een eventuele vergoeding voor reis- en/of onkosten in euro’s, werktijden en de manier waarop je wilt of kunt werken. Als je reistijd gaat rekenen voor de dienst die je gaat leveren, zal je dat altijd van te voren te kennen moeten geven.
Leden dienen tijdig aangeven wanneer het resultaat van een klus of dienst niet naar tevredenheid is. Degene die de klus of dienst uitvoert, dient in staat te worden gesteld zijn werk aan te passen of te verbeteren, zonder hiervoor extra zonnen of euro’s in rekening te brengen (tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever). In onderling overleg kan het werk voortijdig worden afgebroken.

17.4 Tarieven

De algemene ledenvergadering stelt een zonnenrichtprijs per uur vast voor diensten. Voor (tweedehands)goederen geldt geen richtprijs.
Handel in euro’s is binnen LETS niet toegestaan. Euro’s mogen alleen gebruikt worden als vergoeding voor gemaakte reis- of onkosten.

17.5 Wie mogen ruilen?

Alle LETS-leden mogen ruilen, mits hun zonnensaldo een vastgestelde limiet niet heeft overschreden.
De algemene ledenvergadering stelt zowel de boven- als onderlimiet vast.
Leden dienen ernaar te streven dat hun zonnensaldo tenminste één keer in de twee jaar positief is.

17.5.1 Te ver in de plus

Leden die over teveel zonnen beschikken (teveel in de plus staan) mogen alleen nog zonnen uitgeven. Wanneer zij toch nog zonnen verdienen, zullen deze zonnen niet op de zonnenrekening worden bijgeschreven. Het is wel mogelijk een factuur te sturen, zodat betaling op een later moment kan plaatsvinden, wanneer het zonnensaldo weer onder de bovenlimiet zit. Leden die teveel zonnen hebben kunnen deze zonnen altijd doneren aan het Clarafonds. Het Clarafonds is bedoeld om Lets-leden zonnen te geven die in een bijzondere situatie meemaken bijvoorbeeld voor een langere tijd ziek zijn.

17.5.2 Te ver in de min

Leden die te ver in de min staan, mogen niet (nog) meer zonnen uitgeven en zijn
verplicht om zonnen te gaan verdienen.
Andere leden kunnen geen zonnen van deze leden ontvangen. Het is wel mogelijk een factuur te sturen. Leden die handelen met leden die een te negatief zonnensaldo hebben, lopen het risico dat hun factuur niet betaald gaat worden. Dit risico ligt bij de aanbieder van de dienst of het goed.

17.6 Termijn voor indienen declaraties

De termijn, waarbinnen declaraties aan de vereniging moeten worden ingediend en dus vergoed worden, is het kalenderjaar waarbinnen de werkzaamheden zijn verricht.
Een uitzondering vormen declaraties voor werkzaamheden in november en december van dat kalenderjaar. Deze kunnen nog (uiterlijk) in de eerste maand van het daarop volgende jaar worden ingediend.

17.7 Ruilhandel en instanties

LETS conformeert zich aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de belastingwetgeving.

Artikel 18. OVERIGE ACTIVITEITEN

Binnen LETS vinden diverse overige activiteiten plaats.
Voor sommige activiteiten is aanmelding of inschrijving vooraf verplicht.
In dat geval dienen deelnemers zelf zorg te dragen voor tijdige en correcte inschrijving of aanmelding.
Indien een deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit en onverhoopt toch niet aanwezig kan zijn, kan de inschrijving/aanmelding geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur van te voren. Daarna is annulering niet meer mogelijk. Bij afmelding korter dan 24 uur van te voren blijft een eventuele betalingsverplichting bestaan.

Artikel 19. AANSPRAKELIJKHEID

LETS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door deelnemers aan één of meerdere van haar activiteiten in wat voor vorm dan ook.
Leden en niet-leden zijn zelf volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en gevolgen van handelingen in het kader van activiteiten binnen de vereniging.
Eventuele schade, met inbegrip van schade aan een persoon, valt onder de eigen verzekering van het betreffende LETS-lid danwel niet-lid. Leden van LETS zijn niet via LETS verzekerd voor wat dan ook.

Artikel 20. KLACHTEN EN CONFLICTEN

Een klacht over een LETS-lid of over een geleverde dienst of goed, dient eerst met diegene zelf besproken te worden. Mochten de leden er onderling niet uitkomen, kan contact worden opgenomen met de kerngroep.
Bij een conflict kan bemiddeling door de kerngroep worden ingeschakeld.

Artikel 21. ONGEWENST GEDRAG

Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan:
-opzettelijk beledigen of kwetsen van anderen;
-grof taalgebruik of schelden;
-intimiderend, bedreigend of agressief gedrag;
-pesten;
-obsceen, seksistisch, racistisch of discriminerend gedrag of taalgebruik;
-ongewenste intimiteiten.
Bij ongewenst gedrag wordt de betreffende persoon hierop aangesproken. Wanneer dit niet tot de gewenste gedragsverandering leidt, volgt een officiële waarschuwing, schorsing of royement.

Artikel 22. SANCTIES

22.1 Sancties

Indien naar het oordeel van de kerngroep een lid in strijd handelt met de Nederlandse wet, het reglement of de besluiten van de vereniging of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, heeft de kerngroep de bevoegdheid om :
-Het lid formeel te waarschuwen;
-Het lid te schorsen;
-Het lid ( al of niet tussentijds) met een opzegtermijn van vier maanden het lidmaatschap op te zeggen;
-Het lid per direct uit het lidmaatschap te ontzetten (royement).
Nadat de kerngroep het besluit tot waarschuwing, schorsing, opzegging of royement heeft genomen, stelt de kerngroep het betrokken lid ten spoedigste van dit besluit, met opgave van reden, in kennis.
Indien een lid, ondanks meerdere betalingsherinneringen, gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren de eurocontributie niet heeft betaald, zal in principe opzegging of royement volgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om alleen een officiële waarschuwing te geven. Bijzondere omstandigheden vormen een uitzondering, mits het betreffende lid de kerngroep tijdig van deze omstandigheden in kennis heeft gesteld.
Na opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap blijft een eventuele betalingsverplichting bestaan. In alle gevallen blijft het lid verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van het lidmaatschap.

22.2 Beroep

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van een waarschuwing, schorsing, opzegging of royement in beroep te gaan bij de (extra) algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 23. WIJZIGEN REGLEMENT

Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt door de algemene ledenvergadering genomen, waarbij ten minste tweederde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen het voorstel tot wijziging dient goed te keuren.
Een wijziging in het reglement is, na goedkeuring door de algemene vergadering, onmiddellijk van kracht.

Artikel 24. SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerngroep van LETS-Nijmegen e.o..

Nijmegen, 21 april 2013