Home » LETS-Nijmegen » Organisatie

Organisatie

DE KERN­GROEP

De da­ge­lijk­se or­ga­ni­sa­tie van de ver­e­ni­ging ligt bij de Kern­groep.
Deze legt, jaar­lijks, op de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring ver­ant­woor­ding af aan de leden.

Taken
De kern­groep zorgt er­voor dat de ver­e­ni­ging blijft draai­en.
In de kern­groep zit­ten leden met coördi­ne­ren­de en uit­voe­ren­de taken.
Uit­voe­ren­de taken kun­nen even­tu­eel wor­den ge­de­le­geerd naar werk­groe­pen en/of an­de­re LETS-le­den.

De kern­groep zorgt onder meer voor:

 • de al­ge­me­ne coördi­na­tie;
 • ad­mi­ni­stra­tie: le­den-, fi­nan­ciële en zon­nen­ad­mi­ni­stra­tie;
 • se­cre­ta­ri­aats­ta­ken: no­tu­le­ren, post, ar­chief, jaar­ver­slag;
 • pen­ning­mees­ter­sta­ken: be­gro­ting en be­wa­ken bud­get­ten in zon­nen en euro’s, ver­ant­woor­ding via (fi­nan­ci­eel) jaar­ver­slag;
 • aan­stu­ren en con­tro­le­ren werk­groe­pen;
 • di­ver­se uit­voe­ren­de taken, wan­neer hier­voor geen werk­groep is in­ge­steld, zoals bij­hou­den agen­da;
 • alles rond­om de leden: in- en uit­schrij­ven van leden, le­den­be­ge­lei­ding, be­ant­woor­den vra­gen, in­dien nodig re­a­ge­ren op klach­ten of aan­spre­ken van leden op on­ge­wenst ge­drag;
 • en na­tuur­lijk de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie: hou­den van kern­groep­ver­ga­de­rin­gen, or­ga­ni­se­ren van de Al­ge­me­ne Le­den­ver­ga­de­ring.

 

Bijlage: declaratieformulier

WERKGROEPEN

LETS-Nijmegen kent verschillende werkgroepen:

 • Werkgroep Evenementen: organisatie en verzorging activiteiten;
 • Werkgroep Zonnengids en Kringnieuws: redactie, layout etc
 • Werkgroep Website: ontwikkeling en onderhoud
 • Werkgroep PR: vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten, contact onderhouden met andere organisaties;
 • Werkgroep Ledenbegeleiding: vraagbaak, problemen oplossen

Daarnaast hebben diverse LETS-leden één of enkele specifieke taken op zich genomen, zoals het ondersteunen van de kerngroep bij de ledenadministratie of het notuleren van kerngroepvergaderingen.

In het Ledengedeelte van deze website kunnen LETS-leden meer informatie vinden, zoals namen en contactgegevens.

Gemaakte onkosten voor de ruilkring worden vergoed. Download declaratieformulier hieronder.