Home » Links

Links

SO­CI­AL TRADE OR­GA­NI­SA­TI­ON (STRO) is één van de wei­ni­ge or­ga­ni­sa­ties ter we­reld die al­ter­na­tie­ve geld­sys­te­men ont­wik­kelt. Dit doen we omdat we zien dat het hui­di­ge geld­sys­teem ar­moe­de en mi­li­eu­pro­ble­men ver­oor­zaakt. STRO brengt al ruim twin­tig jaar ge­a­van­ceer­de pro­jec­ten voor nieu­we geld­sys­te­men in de prak­tijk die laten zien dat het écht an­ders en beter kan. Ook nu al! Een ge­zond even­wicht tus­sen pro­duc­tie en koop­kracht blijkt wel de­ge­lijk mo­ge­lijk te zijn. In STRO’s al­ter­na­tie­ve geld­sys­te­men is het lange ter­mijn be­lang van mens en na­tuur ook van­uit eco­no­misch oog­punt het meest voor­de­lig.

REPAIR CAFE NIJMEGEN is een evenement dat draait om repareren.
Op alle locaties waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed etc.. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, naaister, timmerman, fietsenmaker etc..
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag met hulp van een deskundige. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar, gaat helpen bij een reparatie van iemand anders of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

DEELSTAD NIJMEGEN Een Deelstad is een stad waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van alles wat er al is om een mooie, duurzame en leuke stad te zijn. Een stad waarin mensen onderling verbonden zijn, waarin het fijn leven en wonen is en waarin we slim omgaan met onze overvloed..

 

TRANSITION TOWN NIJMEGEN is een verzamelplek van leuke lokale activiteiten van stadgenoten die zich inzetten om van onderaf een duurzamere samenleving op te bouwen.Doe mee, er is al van alles: kijk maar eens rond. Of raak geïnspireerd en voer je eigen idee uit. Kom dan een keer praten met de kerngroep van TT.